Rules of Purchase

1. UAB “Žaliasis tropikalis”, when concluding the rules of the distance purchase-sale agreement (hereinafter referred to as “the Rules”), determines the conditions and procedure of ordering, buying, returning the goods, as well as specifies the information required to be submitted to the Buyer in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania.

2. Prekės pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatus juridinis asmuo UAB „Žaliasis tropikalis“, juridinio asmens kodas 122780454, PVM mokėtojo kodas LT227804515, registruotos buveinės adresas Saltoniškių g. 29, LT – 08105 Vilnius, korespondencijos adresas Saltoniškių g. 29, LT – 08105 Vilnius.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkdamas internetu, užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „sutinku su mokėtinomis sumomis“, patvirtina, kad sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos); jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „Užsakyti“ (mygtuko apačioje yra prierašas „Spausdami mygtuką „Užsisakyti“ jūs sutinkate patvirtinti savo užsakymą su mokesčiais“), patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis ir Prekių grąžinimo taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomi mokesčiai ir / ar papildomos išlaidos, jeigu tokių yra, t. y. yra sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo bei Pirkėjo. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju. Taip pat Pirkėjas gali atlikti preliminarų užsakymą, kurį atlikus prievolė sumokėti atsiranda tik tuomet, kai preliminarus užsakymas yra patvirtinamas Pardavėjui paskambinus Pirkėjo nurodytu telefonu ir gavus Pirkėjo patvirtinimą, kad jis perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius bei prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra, ir sutinka laikytis šių Taisyklių. Tokiu atveju Sutartis laikoma sudaryta nuo patvirtinimo iš Pirkėjo gavimo momento.

3.2. Prekes perkant telefonu, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai:

3.2.1. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra, ir vėliau pasirašo Pardavėjo pasiūlymą arba išsiunčia Pardavėjui savo rašytinį sutikimą (šis punktas taikomas tuo atvejo, kai Pardavėjas skambina telefonu Pirkėjui, kad sudarytų nuotolinę sutartį) su pasiūlymu;

arba

3.2.2. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / aš išlaidas, jeigu tokių yra (šis punktas taikomas tuo atveju, kai Pirkėjas skambina telefonu Pardavėjui, kad sudarytų nuotolinę sutartį).

3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

3.4. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia PVM sąskaitą faktūrą, sudarytos sutarties patvirtinimą laikmenoje, kurioje taip pat yra pateikta informacija apie teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties įgyvendinimo tvarką ir tokio atsisakymo pasekmes, prekės grąžinimo dokumentą bei kitus priklausančius dokumentus. Sudarytos sutarties patvirtinimas, prekės grąžinimo dokumentas gali būti siunčiami ir elektroniniu paštu, jei Pirkėjas su tuo sutinka.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

4.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:

4.2.1. veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo;arba

4.2.2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą; arba

4.2.3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.

4.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

4.4. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 4.2 ir 4.3 punktuose numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

4.5. Prekių grąžinimas pagal prekės išbandymo garantiją nėra laikoma teisės atsisakyti nuotolinės sutarties (Taisyklių 13.2 punktas) realizavimu.

4.6. Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 13.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

4.7. Prekės pavadinimas bei pagrindiniai techniniai duomenys yra nurodyti prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

5.3. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos Prekių gražinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

5.4. Prekės išbandymo garantijos atveju, kuomet prekė yra kokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, jeigu (1) Pirkėjas grąžina prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) nuo prekių pristatymo dienos.

5.5. Pardavėjas turi teisę grąžintos prekės būklę įvertinti pagal UAB „Žaliasis tropikalis“ nustatytas Prekių gražinimo taisyklės. Prekei neatitikus Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Kokybės skyriaus specialistas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Jei grąžinama prekė neatitinka Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, o Pirkėjas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Pirkėjui ne nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo su Pirkėju dėl prekės perdavimo būdo dienos ir pasibaigus šiam terminui tokia prekė lieka Pardavėjo nuosavybėje. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal Prekių grąžinimo taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6. Apmokėjimas

6.1. Pirkėjas e. parduotuvėje gali pasirinkti saugius atsiskaitymo būdus:

6.1.1. Apmokėti avansu per pasirinktą internetinį banką;

6.1.2. Sumokėjus dalį sumos už prekę avansu, kitą dalį apmokėti grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio.

6.2. Perkant telefonu, sumokėjus dalį sumos už prekę avansu, likusi sumos dalis už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio. PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 3.4 punkte.

7. Pristatymas

7.1. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: (a) jeigu Pirkėjas prekes pirko telefonu; (b) jeigu Pirkėjas prekes pirko internetu ir pasirinko šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą.

7.2. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą.

7.3. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių kainos.

7.4. Jei Pirkėjas pasirenka prekės pirkimą internetu bei šių Taisyklių 6.1.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, ir pasirenka, kad prekės būtų pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas prekes pristato tik gavęs Pirkėjo apmokėjimą 6.1.1 punkte pasirinktu apmokėjimo atveju.

7.5. Kai Pirkėjas pasirenka prekės pirkimą telefonu, internetu, bei šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, prekes pristato pristatymo tarnybos kurjeris, kuris susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.

8. Pristatymo terminai

8.1 Esant galimybei ir nedarant žalos 8.2 punktui, prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip Pardavėjo interneto tinklalapyje arba nesusitariama kitaip):

• per 2 – 7 (dvi– septynias) darbo dienų, jeigu Pirkėjas pasirinko prekių pristatymą per pristatymo kurjerių tarnybą.

• per 7 (septynias) darbo dienų, jeigu Pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą.

8.2. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę pristatyti turimas prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Sutarties sudarymo dienos, jeigu Pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta ir nenumatyta kitaip.

8.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6.1.1 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdą ir neatsiima prekės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu), arba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jeigu prekės pristatomos į Pirkėjo nurodytą parduotuvę) nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų, tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti šią Sutartį. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas neatsiima prekės šiame punkte nustatytais terminais ir tvarka, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu ir grąžinimu Pardavėjui. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu grąžinti pinigus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jeigu prekės pristatomos į Pirkėjo nurodytą parduotuvę) arba praėjus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu) nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų. Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta Prekių grąžinimo taisyklėse nurodyta informacija. Šalys aiškiai susitaria, kad jei Pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka, pardavėjas turi teisę Pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip Pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą Pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą (baudos dydis yra lygus Pirkėjo sumokėtų pinigų sumai).

8.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdą ir neatsiima prekės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu dėl Prekės pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu adresu, tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti šią Sutartį. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės nustatytais terminais ir tvarka, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui.

8.5 Nemokamas turimų prekių pristatymas yra Vilniaus mieste. Už jo ribų yra taikomi siuntimo kaštai

Specialių užsakomųjų gaminių vidutinis pagaminimo laikas trunka apie 2-3 savaites nuo užsakymo dienos. Užbaigtas gaminys yra išsiunčiamas geriausio vežėjo maršrutais. Kai kuriais atvejais dėl mažesnio gaminio svorio, mes siunčiame per via UPS, o didesnius sunkesnius produktus siunčiame per via kurjerius. Nemokamas pristatymas galioja tik užsakymams, pateiktiems per ,,Žaliasis tropikalis“ svetainę akcijos produktams.

9. Prekių garantijos, grąžinimas ir keitimas

9.1. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.

9.2. Prekių garantijų taikymą, prekių grąžinimą ir keitimą apibrėžiančias taisykles galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą:Prekių gražinimo taisyklės.

10. Pirkimas naudojantis finansinėmis paslaugomis

10.1 Pirkėjas, gali jas įsigyti prekes išsimokėtinai (pasinaudodamas finansinėmis paslaugomis, teikiamomis finansų įstaigų, su kuriomis Pardavėjas yra sudaręs atitinkamas sutartis), jeigu Pirkėjui yra 21–70 metų, Pirkėjas yra veiksnus fizinis asmuo ir atitinka finansines paslaugas teikiančių finansų įstaigų reikalavimus, keliamus prekę įsigyti naudojantis finansinėmis paslaugomis pageidaujančiam asmeniui..

11. Privatumo politika

11.1 Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

11.2 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu, elektroninių užklausų administravimo tikslu, nuolaidų kortelių lojalumo programų administravimo tikslu, perduotų juos tretiesiems asmenims, priklausantiems Pardavėjo įmonių grupei arba kitiems asmenims, teikiantiems Pardavėjui paslaugas, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, taip pat tvarkytų visais LR Asmens duomenų įstatyme nustatytais asmens duomenų tvarkymo leidžiamais būdais. Jei Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes, taip pat sutinka gauti e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, jis tai pažymi varnele darydamas užsakymą. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat gauti e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais Pirkėjas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Pardavėją žemiau nustatyta tvarka, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui e. naujienų, išskyrus su Pirkėjo užsakymu susijusią informaciją, kurią jam būtina žinoti. Pirkėjui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais.

11.3. Pirkėjas bet kada turi teisę atšaukti 11.2 punkte esantį savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.

11.4. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

11.4.1. gauti iš Pardavėjo informaciją apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

11.4.2 gauti iš Pardavėjo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

11.4.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Pirkėjo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

12. Skundų nagrinėjimo tvarka

12.1. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Žaliasis tropikalis“ Kokybės skyriui elektroniniu paštu info@akvariumainamams.lt arba telefonu +370 698 23882 arba raštu UAB „Žaliasis tropikalis“, Saltoniškių g. 29, 08105 Vilnius.

12.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

13. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

13.1. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą su visais motyvais (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@akvariumainamams.lt arba telefonu +370 698 23882). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

13.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

13.3. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

Contact Us

Write now and get your response in less than 24 hours